TV Chełmsat

Stowarzysznie Społeczno-Oświatowe

Krótki rys historyczny


W dniu 04/05/1990 r na zebraniu założycielskim , w którym uczestniczyło 21 członków - założycieli został wyłoniony komitet założycielski Stowarzyszenia w składzie:

Józef Butowski przewodniczący,
Grzegorz Tretyn zastępca,
Ryszard Jurzynek sekretarz,
członkowie : Ryszard Kłos,
Zbigniew Ryllo,
Piotr Mielnikow

Uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz przyjęto nazwę Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci TV "CHEŁMSAT". Miejscem działania Stowarzyszenia jest m. Gdańsk dzielnica CHEŁM z siedzibą w m. Gdańsku ul. St. Worcella 44.

W dniu 04/05/1990 r wystąpiono do Sądu Wojewódzkiego w m. Gdańsku celem rejestracji Stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu z dnia 18/10/1990 , Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego - Wydział I Cywilny - numer rejestru 144 dział A oraz wpisano skład Zarządu Stowarzyszenia, wybranego na Walnym Zebraniu Delegatów, które odbyło się w dniu 03/10/1990 r.

Skład I Zarządu Stowarzyszenia:

przewodniczący Ryszard Kłos,
zastępca przewodniczącego Ryszard Jurzynek,
sekretarz Grzegorz Tretyn,
członkowie: Józef Butowski,
Marek Suchenia,
Krzysztof Chojnowski,
Marian Marut,
Renata Bak,
Zygmunt Zając.

Dokonano zgłoszeń do:

Dyrekcji Generalnej PPTT Zarząd Służby Radiokomunikacyjnej w Warszawie celem otrzymania zezwolenia na budowę i użytkowanie zbiorczego systemu odbioru telewizji satelitarnej (otrzymano I zezwolenie w dniu 25/07/1990r.),

 

I Urzędu Skarbowego w m. Gdańsku celem nadania numeru NIP,

Wojewódzkiego Urzędu Skarbowego w m. Gdańsku celem nadania numeru REGON

Urzędu Wojewódzkiego w m. Gdańsku - Wydział Spraw Obywatelskich nadzorującego Stowarzyszenia,

Zostało założone konto bankowe.

Na dzień 24/09/1990 było podłączonych 723 abonentów.

Podpisano pierwsze umowy licencyjne z MTV, FILM NET, EUROSPORT, RTL+.

W dniu 22/06/2005 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia uchwalono i zatwierdzono zmianę nazwy Stowarzyszenia oraz uchwalono i zatwierdzono nowy Statut Stowarzyszenia.

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w m. Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wniosku Stowarzyszenia , z dniem 13/10/2005 r postanawia:
wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243041
Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe " TvO CHEŁMSAT ",
którego terenem działania jest miasto Gdańsk, siedzibą jest miasto Gdańsk, adres m. Gdańsk ul. Tytusa Chałubińskiego 22 A.Posiadamy zezwolenie nr TVK 56/2002 z dnia 21/02/2002 r wystawione na okres 10 lat na eksploatację publicznej sieci kablowej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacyjnej dokonał wpisu z dniem 08/11/2005 r naszego Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 2856.

W dniu 29/06/2009 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia. na którym wybrano:

Zarząd w następującym składzie:

Grzegorz Tretyn - prezes Zarządu,
Anna Niechwiedowicz - v-ce prezes Zarządu,
Maciej Zieliński - v-ce prezes Zarządu,
Marek Barczyński - v-ce prezes Zarządu,
Wojciech Michalski - skarbnik,
Antoni Augustyn- sekretarz.

oraz Komisje Rewizyjną w składzie:

Dariusz Matysiak,
Janusz Grzenkowski,
Grzegorz Wasikowski.

W 2010 roku Stowarzyszenie nasze będzie obchodziło 20 lecie istnienia.